صورتک خودت رو تنها با چند کلیک بساز

کاری از گروه کمیاب اسکریپت

مو

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

رنگ مو

ابرو

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

رنگ ابرو

چشم ها

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

رنگ چشم ها

دهان

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

لباس

1
2
3
4
5
6
7
8

رنگ لباس

رنگ پوست

رنگ زمینه

ترجمه و فارسی شده توسط وب سایت کمیاب اسکریپت، لطفاً کپی رایت کمیاب اسکریپت رو حذف نکنید.